ประชุมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียนก้าวไกล ประชาธิปไตยยั่งยืน ประจำปี 2565(อำเภอทุ่งหัวช้างและอำเภอลี้)

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียนก้าวไกล ประชาธิปไตยยั่งยืน ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2 (อำเภอทุ่งหัวช้างและอำเภอลี้) เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่องค์กรนักเรียน… อ่านต่อ…

Read more

การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อร่วมกันพิจารณาผู้รับผิดชอบและเลขานุการคณะทำงาน ตามประเด็นการตอบประเมิน สถานะของหน่วยงาน แนวทางการดำเนินการ และผู้รับผิดชอบของ… อ่านต่อ…

Read more

พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดวังหลวง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ เป็นประธานในพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดวังหลวง เพื่อสมทบทุนในการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนและสร้างหอประชุมโรงเรียน ณ อาคารร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนวัดวังหลวง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

Read more

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Tundamental AL Training (สำหรับครูผู้สอนที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา)

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Tundamental AL Training สำหรับครูผู้สอนที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เ… อ่านต่อ…

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียนก้าวไกล ประชาธิปไตยยั่งยืน ประจำปี 2565(อำเภอบ้านโฮ่งและอำเภอเวียงหนองล่อง)

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียนก้าวไกล ประชาธิปไตยยั่งยืน ประจำปี 2565 เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่องค์กรนักเรียนด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยา… อ่านต่อ…

Read more

ให้คำปรึกษา/แนะนำ ให้กับผู้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองสพท. ครั้งที่ 2 รอบระยะเวลา 6 เดือน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมเป็นคณะกรรมการให้คำปรึกษา/แนะนำ ให้กับผู้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 รอบระยะเวลา 6 เดือน จำนว… อ่านต่อ…

Read more

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขการใช้งาน Platform ของระบบ MOE Safety Center ผ่าน Zoom Meeting

เมื่อเวลา 13.00 น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขการใช้งาน Platform ของระบบ MOE Safety Center ผ่าน Zoom Meeting เพื่อเสนอแนะแนวท… อ่านต่อ…

Read more