คัดเลือกบุคคล เพื่อย้ายไปบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ อ39 ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคล เพื่อย้ายไปบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ อ39 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 2 ส… อ่านต่อ…

Read more

รวมพลังสรรค์สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมกันดำเนินกิจกรรมรวมพลังสรรค์สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ในกิจกรรมได้มีการกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ประกาศเจตจำนงเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ , มอบป้าย สพป.ลำพู… อ่านต่อ…

Read more

ขยายผลกิจกรรมวิทยากรแกนนำตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านการบริหารการศึกษา ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ดำเนินโครงการขยายผลกิจกรรมวิทยากรแกนนำตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านการบริหารการศึกษา ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี รุ่นที่ 1 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อครูและบุคล… อ่านต่อ…

Read more

จัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ของสถานศึกษา สังกัดสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ของสถานศึกษา สังกัดสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษ… อ่านต่อ…

Read more

ประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของครอบครัวและผลการเรียนรู้ของบ้านเรียน”บ้านรักขวัญ”

<<เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และคณะทำงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2565 โดยมีนางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานคณะทำงานด้านการนิเทศ นางสาวอัญชัญ ธรรมสิทธิ์ ศึกษานิเ… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานจ้าง (TOR) และกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 3  พฤษภาคม  2566 เวลา 09.30 น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวอัญชัญ  ธรรมสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานจ้าง (TOR) และกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566… อ่านต่อ…

Read more

คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ

เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 สพป.ลำพูน เขต  2 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ ในภาคก. การสอบข้อเขียน และภาคข.การสอบสัมภาษณ์ ณ โรงเรียนบ้านห้วยห้า อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยมีดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 กำกับ ดูแล การดำเนินการสอบอย่างใกล้… อ่านต่อ…

Read more