พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1ต.ค.65)

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อร่วมกันพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2565) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ตรว… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมทีมบริหารและศึกษานิเทศก์ในสังกัด ครั้งที่ 15/2565

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 09.00น. ดร.ชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารและศึกษานิเทศก์ในสังกัด ครั้งที่ 15/2565 เพื่อแจ้งข้อราชการและร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภ… อ่านต่อ…

Read more

บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่3/2565 เพื่อร่วมกันพิจารณาการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีการตัดโอนตำแหน่งงานอัตราเงินเดือนข้าราชการครูแ… อ่านต่อ…

Read more

การแข่งขันศิลปกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (เครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง)

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ของเครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง ณ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพในด้านศิลปะและทักษะด้านวิชาชี… อ่านต่อ…

Read more

กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2565-30 กันยายน 2565)

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ปีงบประมาณ… อ่านต่อ…

Read more

พิธีฌาปนกิจศพนายอนันต์  ปวกพรมมา ครูโรงเรียนบ้านผาลาด

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธาน ในพิธีฌาปนกิจศพนายอนันต์ ปวกพรมมา ครูโรงเรียนบ้านผาลาด  ณ สุสานบ้านนนามน อ.ลี้ จ.ลำพูน พร้อมกันนี้ ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมแสดงความเสียใจกับคุณค… อ่านต่อ…

Read more

การประชุมผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 8/2565

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการร่วมการประชุมผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบ video Conference ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อรับนโยบายในการดำเนินงานและรับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบาย… อ่านต่อ…

Read more