” การพัฒนาเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานและคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2″

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการ ” การพัฒนาเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานและคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2″ เพื่อให้ธุรการโรงเรียน จำนวน 58 คน ได้รับการพัฒนาองค์… อ่านต่อ…

Read more

ตรวจสอบและประเมินความเสียหายโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย)(รร.บ้านล้องเครือกวาวและรร.ไทยรัฐวิทยา 48)

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายธนกร คำเฟื่องฟู ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินความเสียหายโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ(วาตภัย) จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว อ.เวียงหนองล่อง และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่… อ่านต่อ…

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รุ่นที่ 1

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางกรัณฑา อัมพุธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางเสาวคนธ์ วิชัยคำ ครูโรงเรียนบ้านม่วงสามปี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assess… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้น.ส.กุลชนกนันท์  ธนโชติกิจเกื้อกูล รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 13 โรงเรียน ประกอบด้วย รร… อ่านต่อ…

Read more

รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “คดีพิพาทเกี่ยวกับบริหารบุคคล วินัย และสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 น.ส.กุลชนกนันท์  ธนโชติกิจเกื้อกูล รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารบุ… อ่านต่อ…

Read more

ศึกษาดูงานการบริหารงานด้านการศึกษา ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นำคณะผู้บริหารสพป.ลำพูน เขต 2 ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ศึกษาดูงานการบริหารงานด้านการศึกษา ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้ วันที่ 9 พฤษภาค… อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ. (10 พฤษภาคม 2566)

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ประจำวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เพื่อรับนโยบายทางด้านการศึกษา ลงสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2

Read more