ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2565 เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569) และแ… อ่านต่อ…

Read more

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ… อ่านต่อ…

Read more

กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายอานนท์ หล้าหนัก ผอ.รร.ชุมชนบ้านป่าไผ่ เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ป… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมทีมบริหารและศึกษานิเทศก์ในสังกัด ครั้งที่ 17/2565

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30น. ดร.ชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารและศึกษานิเทศก์ในสังกัด ครั้งที่ 17/2565 เพื่อแจ้งข้อราชการและร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธ… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 9/2565

เมื่อวันที่ 7  ธันวาคม 2565 เวลา 09.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 เข้าร่วมการร่วมการประชุมผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบ video Conference ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อรับนโยบายในการดำเนินงานและรับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายข… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะทำงานการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้าง รู้เท่าทันสื่อ สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ นางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้าง รู้เท่าทันสื่อ สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาร่างการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่ว… อ่านต่อ…

Read more

การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 26 จังหวัดลำพูน

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางกรัณฑา อัมพุธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 26 จังหวัดลำพูน ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่… อ่านต่อ…

Read more