สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

Author: ประชาสัมพันธ์ สพป.ลำพูน 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 (ภาคกและภาคข)

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ใน 8 กลุ่มวิชาหรือท… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โดยใช้กิจกรรมการทบทวนหลังปฏิบัติการสอน : After action review (AAR) 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 น. เวลา 14.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้น.ส.อัญชัน ธรรมสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ น.ส.ชุลีกร ใหม่เขียว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาร… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการทบทวนหลังปฏิบัติการสอน : After action review (AAR)

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 น. เวลา 14.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางจีรพันธ์ เหลืออร่าม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และศน.ฉันทนา วงศ์ฝั้น ดำเนินการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระค… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้กิจกรรมการทบทวนหลังปฏิบัติการสอน : After action review (AAR) 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 น. เวลา 14.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ศน.กรัณฑา อัมพุธและศน.ฉันทนา วงศ์ฝั้น ดำเนินการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้กิจกรรมการท… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

คัดเลือกผลงานวิชาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการคัดเลือกผลงานวิชาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกผลงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระศิลปะ โดยใช้กิจกรรมการทบทวนหลังปฏิบัติการสอน : After action review (AAR) 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 น. เวลา 14.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางจีรพันธ์ เหลืออร่าม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระศิลปะ โดยใช้กิจกรรมการท… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

พี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา แนะนำ (coaching) ผู้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผอ.สพท.

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประธาน พร้อมด้วยนางสรัญญา บุดดา ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 และนายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผอ.สพม.ลำปาง ลำพูน คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา แนะนำ (coaching) ผู้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแ… อ่านต่อ…

Read More