ประชุมทีมบริหารฯและศึกษานิเทศก์ในสังกัด ครั้งที่ 4/2566

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 13.30น. ดร.ชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารฯและศึกษานิเทศก์ในสังกัด ครั้งที่ 4/2566 เพื่อแจ้งข้อราชการและร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา … อ่านต่อ…

Read more

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 รับนโยบายสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ประธานอนุกรรมการอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมทางไกลแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 3 เรื่องเปลี่ยนผ่านความคาดหวังและความ  ท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึ… อ่านต่อ…

Read more

คัดเลือกบุคคลผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุม คณะกรรมการประกวดบุคคลผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงานบุคคลผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ที่จัดส่งผลงานเข้าร่วมป… อ่านต่อ…

Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าพลู โรงเรียนวัดวังหลวง โรงเรียนบ้านห้วยหละ และโรงเรียนบ้านโฮ่ง(ศีลาภรณ์)

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าพลู โรงเรียนวัดวังหลวง โรงเรียนบ้านห้วยหละ และโรงเรียนบ้านโฮ่ง(ศีลาภรณ์) อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อเยี่ยมชั้นเรียนติดตามการจัดการเรียนการสอน  , การศึกษาต่อของนักเรียนชั้นป.6 ,  การอ่านออก เขียนได้… อ่านต่อ…

Read more

ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เพื่อให้กำลังใจกับนักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ประจำสนามสอบ พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยในการดำเนินการทดสอบทางการศึ… อ่านต่อ…

Read more

ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2566 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัด จำนวน 3 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนบ้านปาง อ.ลี้ สนามสอบโรงเรียนบ้านห้วยหละ และโรงเรียนบ้านม่วง… อ่านต่อ…

Read more

รับฟังการชี้แจงการสร้างความเข้าใจการรายงานผลการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่รับผิดชอบการรายงานตัวชี้วัด เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการสร้างความเข้าใจการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Action … อ่านต่อ…

Read more