สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

Author: ประชาสัมพันธ์ สพป.ลำพูน 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัดสินผลงานคลิปภาพยนตร์สั้น ครอบครัวคุณธรรม

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางจีรพันธ์ เหลืองอร่าม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานคลิปภาพยนตร์สั้น ครอบครัวคุณธรรม ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาลูกเสือสำรองขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C)

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือตามโครงการ “ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาลูกเสือสำรองข… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ประจำปีพ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ประจำปีพ.ศ.2566 เพื่อให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้และมีเวทีแสดงผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เ… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ครั้งที่ 9/2566

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวจันทร์เทพ จันทร์ต๊ะพงศ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ครั้งที่ 9/2566 เพื่อรับการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการของหน่วยงาน รับทราบปัญหา … อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านปาง รับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 7 ระดับประเทศ

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านปาง ที่ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 7 ระดับประเทศ จากดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำ… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ดร.กุลชนกนันท์ ธนโชติกิจเกื้อกูล รองผู้อำนวยการ สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวศิริรัตน์ อินทะนัด ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อรับนโยบายในการบริหารจัดการศึกษาสู่การปฏิ… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 08.45น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 78 คน มีองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ครูและบุ… อ่านต่อ…

Read More