การประชุมชี้แจงกรรมการระดับสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมกรรมการระดับสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปในทางเดียวกัน และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย … อ่านต่อ…

Read more

กิจกรรม การเล่นรอบกองไฟกองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล) กองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ณ โรงเรียนบ้านท่าช้าง

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง  อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม การเล่นรอบกองไฟกองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล) และกองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว… อ่านต่อ…

Read more

ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ติดตามการจัดการเรียนสอนและการดำเนินงานสถานศึกษาต้นแบบ​โคก​ หนอง​ นา ​โมเดล​ โรงเรียนวัดวังหลวง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10.00น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายสำเนียง  อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพุน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดวังหลวง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อเยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้น , ติดตามการอ่านออก-เขียนได้ อ่านคล่อง-เขียนคล่อง , การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ,และการดำเนิน… อ่านต่อ…

Read more

ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 สนับสนุนชุดกีฬาให้กับนักเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่  22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบชุดกีฬา จำนวน 25 ชุด มูลค่า 5,000 บาทให้กับนักฟุตบอลทีมเครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย  เพื่อเป็นการส่งเสริมสบับสนุนให้นักเรียนในสังกัดมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ที่ด… อ่านต่อ…

Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.00น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน เพื่อเยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้น , ติดตามการอ่านออก-เขียนได้ อ่านคล่อง-เขียนคล่อง , การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โ… อ่านต่อ…

Read more

โครงการออกแบบนวัตกรรมเพื่อการคัดกรองทางสายตาสำหรับนักเรียน

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 11.00น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไร่และคณะทำงานจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กิจกรรมภายใต้โครงการออกแบบนวัตกรรมเพื่อการคัดกรองทางสายตาสำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา (I SEE THE FUTURE) เพื่อให้ควา… อ่านต่อ…

Read more

หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10.00น.นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนใน อ.ทุ่งหัวช้าง ร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564  โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ ณ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย อ.ทุ่งหัวช้า… อ่านต่อ…

Read more