ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อร่วมกันพิจารณางบการเงินกองทุนสวัสดิการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน… อ่านต่อ…

Read more

ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง

ระหว่างวันที่ 7-22 มีนาคม 2566 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวพรไพรินทร์ ติม้า และนางชไมพร ใจสุขเสริญ ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะกรรมการประเมินพัฒนาการฯ ดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565… อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ.+ประชุมทีมบริหารและศึกษานิเทศก์ในสังกัด ครั้งที่ 6/2566

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.00น. ดร.ชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 และศึกษานิเทศก์ในสังกัดร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ และในเวลา 09.00น. ดร.ชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารและศึกษานิเ… อ่านต่อ…

Read more

ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการสะเต็มศึกษา

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ ศน.ชุลีกร ใหม่เขียว ศน.อัญชัญ ธรรมสิทธิ์ และศน.ฉันทนา วงศ์ฝั้น จัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับผู้บริหาร และครูโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสะเต็มศึกษา 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน บ้านแม่เทย บ้านห้วยหละ ชุมชนบ้านแม่ตืน บ้านม่วง… อ่านต่อ…

Read more

รับนโยบายกระบวนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566

ดร.ชาญชิต ทัพหมี สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รับนโยบายกระบวนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ZOOM MEETING เมื่อวันที่ 15 มีนาคม เวลา 14.30น.ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน… อ่านต่อ…

Read more

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2565

ดร.ชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ในสังกัด ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2565  เพื่อให้การประเมินฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามแนวปฏิบัติของสำนักทดสอบทางการศึกษา ดังนี้ นางจีรพันธ์  เหลืองอร่าม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยม ณ โรงเรีย… อ่านต่อ…

Read more

มอบทุนการศึกษากองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบสภาวะยากลำบาก ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบสภาวะยากลำบากของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนในสังกัด ระดับชั้นอนุบาล 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ … อ่านต่อ…

Read more