พิธีประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2564 ของจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ นางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2564 ของจังหวัดลำพูน โดยมีนักเรียนที่ขอรับทุนและได้รับทุนในส่วนของ สพป.ลำพูน เขต… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน ตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 25464 เวลา 09.00น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน ตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและ… อ่านต่อ…

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าใช้งานระบบ PISA Style Online Testing ของผู้ดูแลระบบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวฉันทนา วงศ์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางจิราพร  ไกรพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าใช้งานระบบ PISA Style Online Testing ของผู้ดูแลระบบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการเต… อ่านต่อ…

Read more

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-SAR )

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ในสังกัด เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-SAR ) เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ที่ดูแลการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความเข้าใจ วิธีการใช้งานระบบรายง… อ่านต่อ…

Read more

นิเทศ ติดตามสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้กระบวนการ PLC โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน , โรงเรียนบ้านหนองหลัก โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ และโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564  นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  เป็นประธานดำเนินการนิเทศ ติดตามสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้กระบวนการ PLC จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน , โรงเรียนบ้านหนองหลัก โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ และโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ เพื่อติดตามรูปแบบและนวัตกรรมในการจ… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ผ่านสื่ออิเล… อ่านต่อ…

Read more

รับชมพุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหาร (15 ก.ย.64)

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.00น.นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 และศึกษานิเทศก์ในสังกัดร่วมกันรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ และในเวลา 09.00น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารและศึกษา… อ่านต่อ…

Read more