นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ 3Rs

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายธนกร คำเฟื่องฟู ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมงานนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ 3Rs และงานมอบรางวัลแก่บุคคล ชุมชน ที่มีผลงานในการรักษาสิ่งแวดล้อม โครงการ 3Rs ภาคีเครือข่ายจัดการขยะในชุมชนของมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ร่วมกับอบ… อ่านต่อ…

Read more

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธียกย่องเชิดชูเกียติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565 ซึ่งมีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และนักเรียนเข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 6 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลหน่วยงานที่ให้ค… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่4/2565

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และได้ชี้แจงข้อราชการที่โรงเรียนต้องดำเนินการในงานด้านวิชาการ… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายธนกร คำเฟื่องฟู ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 ณ โรงแรมเดอะแกรด์จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน  

Read more

รับการสื่อสารสร้างความเข้าใจ โครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการประเมินสมรรถนะ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  พร้อมด้วยนายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 , ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจ โครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และการประเมิ… อ่านต่อ…

Read more

การติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้ารับการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติขอ… อ่านต่อ…

Read more

กิจกรรมรวมพลังสรรค์ สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ปี 2565

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ดร.ชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  พร้อมด้วยทีมบริหารและข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมกันดำเนินกิจกรรมรวมพลังสรรค์สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ในกิจกรรมได้มีการกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ , ประกาศเจตจำนงสุจริตเพื่อเสร… อ่านต่อ…

Read more