ลิ้งค์เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

รายละเอียด ดาวน์โหลด
แนวทางการบริหารจัดการ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2564
  1 files      3 downloads
Download
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
  1 files      2 downloads
Download
คู่มือการใช้งานระบบประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอร์เรนส์
  1 files      6 downloads
Download
คู่มือระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS Version 4.0)
  1 files      45 downloads
Download
เอกสารการนำเสนอ การบริหารจัดการ เอกสารและงานธุรการ โดยใช้ ICT
  1 files      30 downloads
Download
แนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้ได้มาตรฐาน
  1 files      84 downloads
Download
ดาวน์โหลดฟอนต์ราชการ 13 ฟอนต์
  1 files      6 downloads
Download
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์กลุ่มงานสพป.ลำพูนเขต ๒
  1 files      1 download
Download
คู่มือการใช้งาน Google Hangouts
  1 files      21 downloads
Download

ถ่ายทอดสด DLTV