กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา

  1. งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
  2. งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพในสถานศึกษา
  3. งานสงเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
  4. การสั่งซื้อแบบพิมพ์   https://drive.google.com/drive/folders/10oxZxsVgL2RgiPQYxVDrGsbit0cy_jLP
  1. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุของนักเรียน

5.1 งานอุบัติเหตุ การเดินทางไป – กลับ

5.2 การร่วมกิจกรรมสำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ

  1. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา

6.1  การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทัศนศึกษา

6.2  การดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการพานักเรียน นักศึกษาไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา

  1. งานโครงการอาหารกลางวัน
  2. งานสหกรณ์โรงเรียน และส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน