กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ

  1. งานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย

ระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ
– (Thai School Lunch) https://www.thaischoollunch.in.th/

  1. งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  2. งานประสานการป้องกันและแก้ปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข และคุ้มครอง ความประพฤตินักเรียน รวมทั้งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

– ระบบรายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานจังหวัดลำพูน (ระบบ Lamphun Team) http://www.lamphundrug.go.th/lt/

– ระบบรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาระดับจังหวัด (ระบบ NISPA) http://nispa.nccd.go.th/2013/

– ระบบรายงานผลการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา (ระบบ CATAS)     http://www.catas.in.th/home/login

  1. งานความมั่นคงของชาติศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.)

–  ฉก.ชน.สพฐ.  http://www.spcweb.obec.go.th/

–  ระบบรายงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (SPC OBEC)   http://202.29.172.117/spc_obec/