กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ

  1. งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

– ระบบรายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานจังหวัดลำพูน (ระบบ Lamphun Team)  http://www.lamphundrug.go.th/lt/

– ระบบรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาระดับจังหวัด (ระบบ NISPA)  http://nispa.nccd.go.th/2013/

– ระบบรายงานผลการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา (ระบบ CATAS)     http://www.catas.in.th/home/login

3. งานโครงการเสมาพัฒนาชีวิต

4. งานความมั่นคงของชาติ

5. งานป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา

6. งานสารวัตรนักเรียน

7. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.)

ฉก.ชน.สพฐ.  http://www.spcweb.obec.go.th/

ระบบรายงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (SPC OBEC)     http://202.29.172.117/spc_obec/

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับเครือข่าย  http://groups.sillapa.net/sp-lpn2/

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา http://north67.sillapa.net/sp-lpn2/

ระดับภาคเหนือ http://north67.sillapa.net

ระดับชาติ   www.sillapa.net

ระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) https://www.thaischoollunch.in.th/