กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน

  1.  งานประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
  2.  งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  3.  งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
  4.  งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน
  5.  งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร