งานธุรการ

 1. งานธุรการ
 2. งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 3. งานประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

3.1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

3.2 ระดับภาค

3.3 ระดับชาติ

 1. งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

4.1 งานทุนการศึกษา

4.2 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

4.3 งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน

 1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ในส่วนของ

1.1 งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา

1.1.1 การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา

1.1.2 การยกเลิกหลักฐานการศึกษา

1.1.3 การตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู้

1.1.4 การสั่งซื้อแบบพิมพ์

 1. ช่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

2.1  งานเว็บไซต์กลุ่ม และส่วนผู้ดูแลระบบ ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้แก่ งานเผยแพร่รูปกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา งานแจ้งสถานศึกษา งานเว็บไซต์หน่วยงาน เป็นต้น

2.2  งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ทาง Facebook ,Line, ออกแบบไวนิล ได้แก่ รูปภาพกิจกรรม,รางวัล,ป้ายโครงการต่างๆ

 1. ช่วยงานประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 2. ช่วยงานข้อมูลการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามรถพิเศษ

 

 1. งานมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุของนักเรียน

1.1 งานอุบัติเหตุ การเดินทางไป – กลับ

1.2 การร่วมกิจกรรมสำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ

1.3 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมทัศนศึกษา

1.4 การดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการพานักเรียน นักศึกษาไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา

 1. งานวันเด็กแห่งชาติ และงานการประกวดแข่งขันต่าง ๆ
 2. งานเกี่ยวกับการโต้ตอบหนังสือประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 3.          ช่วยงานงานธุรการ
 4. ช่วยงานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ องค์กรสภานักเรียน เด็ก เยาวชน ในสถานศึกษา  เกี่ยวกับการประสานงานทั่วไป และงานรับ ส่งหนังสือ ของงานลูกเสือ
 5. ช่วยงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย โครงการอาหารกลางวันนักเรียน
 6. ช่วยงานประสานการป้องกันและแก้ปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน รวมทั้งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการเยี่ยมบ้านนักเรียน