งานธุรการ

 

นางจารุณีย์  กองตองกาย

– กลุ่มงานธุรการ

– กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

– กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพื่อการศึกษา

 

นางสาวชนมน เทเสนา

 – กลุ่มงานธุรการ

– กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน

– กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ