กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

  1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ

1.1 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

1.2 งานติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

  1. การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

2. งานส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต

3. งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา และสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น

4. งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา

5. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ

6. งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา

7. งานวิเทศสัมพันธ์

8. งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

9.  งานการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

– ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  (CCT)        https://cct.thaieduforall.org/

– ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (โปรแกรม SET) http://202.29.172.121/specialbasic/index.php

– ระบบการรายงานการรับนักเรียน  https://admission.bopp-obec.info/

– นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

https://drive.google.com/file/d/1BLeIH0QqkIdjqXMTSjvrK_ToA4yLaNl6/view

– แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายนักเรียน

https://www.xn--12cg5gc1e7b.com/13931?fbclid=IwAR21QnaKRgWnjVi_m8QEk-v4gI95BMqZjNEaD-HvcxF-Iamd1XuHVU3uqLs

– การปรับเปลี่ยนเกณฑ์และเครื่องมือประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561                            http://bet.obec.go.th/index/?p=6746