กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

        

*  กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

  1. งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
  2. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ

2.1 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส ที่มีความสามารถพิเศษ

2.2 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

  1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ในส่วนของ

1.1 การจัดการศึกษาในระบบ

– ระบบการรายงานการรับนักเรียน

                                  https://admission.bopp-obec.info/

1.2  การศึกษานอกระบบ

  1. งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา และสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
  2. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ

3.1 งานข้อมูลนักเรียนเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

– ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (โปรแกรม SET)

                                 http://202.29.172.121/specialbasic/index.php

– ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  (CCT)   https://cct.thaieduforall.org/

  1. งานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น  ในส่วนของ

4.1 งานแนะแนวการเรียนต่อ

4.2 งานการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

  1. งานวิเทศสัมพันธ์