บำรุง รักษา ต้นไม้

นายวสันต์ อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ดายหญ้า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ ปลูกซ่อมต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ในบริเวณสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติซึ่งสืบเนื่องจากกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560