ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพลูกเสือ เนตรนารี ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพลูกเสือ เนตรนารี ครั้งที่ 1/2560 เพื่อร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานด้านลูกเสือ เนตรนารี ของสพป.ลำพูน เขต 2 ในเรื่องของเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560 , รายงานผลการดำเนินงานลูกเสือ ปี 2560 , การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 , ,การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพลูกเสือ , การแต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 , การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสพฐ. ปีงบประมาณ2561 , การจัดงานวันวชิรวุธ ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 , และโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต LIFE SAVING โดยใช้กระบวนการลูกเสือ