Conference โรงเรียนดีใกล้บ้าน(13พ.ย.60)

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) ในส่วนของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการจัดสรรงบประมาณปี 2561 โดยให้โรงเรียนได้ยืนยันความต้องการงบประมาณ 8 รายการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560