งานศิลปหัตกรรมนักเรียน สพป.ลำพูน เขต 2 ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  เพื่อให้ครูนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ  ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย  และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  และเพื่อคัดเลือกตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ไปแข่งขันในระดับภาคเหนือ  โดยมีนายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดพิธีและเยี่ยมชมการแข่งขันฯ พร้อมให้กำลังใจ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สนามการแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560