การขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 เครือข่ายรัตนมิตร และเครือข่ายเวียงหนองล่อง

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายสำเนียง  อัตไพบูลย์ ผลจันทร์งาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 และนางชลลดา  สะอาดวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 เครือข่ายรัตนมิตร 2 ราย ได้แก่ เด็กหญิงลภัสกร  ตาจิละ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย และเด็กชายอภิวิทย์  ต่อมสังข์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองสูน เครือข่ายเวียงหนองล่อง ได้แก่ เด็กหญิงจรัญญา  หล้าคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง  และเด็กหญิงภีราดา  สุทธนะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหนองยวง