การขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางชลลดา  สะอาดวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 เครือข่ายเวียงกานต์ จำนวน 2 ราย ได้แก่  เด็กหญิงประภัสสร  ใหญ่โสมานัง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยกาน  และเด็กหญิงแสง   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง เพื่อพบปะผู้ปกครองและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค