การขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายชาลี  ตังเยาว์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2  และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563  เครือข่ายแม่ตืนศรีวิชัย จำนวน 2 ราย ได้แก่ เด็กหญิงสุพิชชา  ปัญญาอุทัย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านห้วยบง  และเด็กหญิงนันทิกานต์  สุขเงินนอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน  เครือข่ายทุ่งหัวช้าง  จำนวน 2 ราย ได้แก่ เด็กหญิงพาณิณี  ปู่หม่อง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านไม้สลี และเด็กชายธนพล  หล้าใหม่ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านหนองหลัก