การขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 และนางชลลดา  สะอาดวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 เครือข่ายศรีเวียงชัย จำนวน 2 ราย ได้แก่  เด็กหญิงปัณยาภรณ์  จอมนิติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์  และเด็กชายธนกร  คำสาย  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่หว่างราษอุปถัมภ์   เครือข่ายเวียงจามรี จำนวน 2 ราย ได้แก่ เด็กชายธัญวัฒน์  อุตระ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต)  และเด็กชายสรนันท์  เปี้ยดอก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนากลาง