การกำกับติดตามการดำเนินงานแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2562

นางชลลดา สะอาดวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2
ได้ออกกำกับติดตามการดำเนินงานแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการอาหารกลางวัน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง การบริหารจัดการขยะ กองทุนความเสมอภาคเพื่อการศึกษา โครงการทักษะอาชีพ  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ติดตามการป้องกันและเฝ้าระวังโรค COVID-19  และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสภานศึกษา ณ ร.ร.บ้านแม่หว่างฯ และร.ร.บ้านก้อจัดสรร   อ.ลี้ จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563