ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานทางการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานทางการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ครั้งที่1/2563 เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ ปี 2563 ตามแผนปฏิบัติการและการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ปฏิบัติตนให้มีระเบียบวินัย ตามกฏหมายและข้อบังคมของสังคม ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2