ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานอำเภอบ้านโฮ่ง

นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานอำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ค่าใช้จ่ายและร่วมพิจารณาการให้ความอนุเคราะห์ฯ พร้อมกันนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัดได้ร่วมสนับสนุนเงินเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ จำนวนเงิน 2,000 บาท และนายจำรัส มูลรัตน์ ผอ.รร.บ้านหนองปลาสะวายได้สนับสนุนเสื้อสำหรับนักกีฬาหญิง เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2