การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันใน โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนและโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสพฐ.พร้อมคณะ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านแม่เทย อ.ลี้ จ.ลำพูน และโรงเรียนบ้านดง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ในกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันใน โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนและโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการ แก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียน ให้ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนและมีข้อมูลในการดำเนินงาน ตามแผนฯ โดยนายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ