การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษเรียนรวม ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษเรียนรวม ประจำปี 2562 โดยสพป.ลำพูน เขต 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กที่มีความพิการทั้ง 9 ประเภท และกำหนดเป็นปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไข โดยการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่จำเป็น พัฒนาครูและผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่จำเป็น เพื่อทำให้คุณภาพการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีการนิเทศ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษเรียนรวม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 81 คน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต ทักษะทางสังคม ทักษะทางวิชาการ โดยเฉพาะด้านการอ่าน เขียน และการคิดคำนวณ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลได้ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2