ร่วมประเมินโรงเรียนเครือข่ายคุ้มครองเด็กภาคเหนือ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

นางชลลดา สะอาดวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมประเมินโรงเรียนเครือข่ายคุ้มครองเด็กภาคเหนือ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน