ประชุมวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด พัฒนาทักษะชีวิต ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา ประจำปี 2562

นางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ประชุมวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด พัฒนาทักษะชีวิต ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา ประจำปี 2562  ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562