ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานแต่ละงานได้รายงานผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น และร่วมกันเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไปให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ในวันที่2 5 มิถุนายน  2562 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2