ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2/2562   

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2/2562  เพื่อร่วมหารือตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (อายุ 3 ปีบริบูรณ์) สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562 และข้อมูลแผนการรับนักเรียนและการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (อายุ 3 ปีบริบูรณ์)  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชม 2 สพป.ลำพูน เขต 2