ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน 2562

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน เพื่อเห็นชอบแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของเขตพิ้นที่การศึกษา พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2