การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพลูกเสือ เนตรนารี

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพลูกเสือ เนตรนารี ครั้งที่1/2561 เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจการลูกเสือให้สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างราบรื่น  และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2