การประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดลำพูน

นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดลำพูน  ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ประเมินนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ นางสาววีรยา ตันวิรัตน์ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา อ.ลี้ จ.ลำพูน  และวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561  ประเมินนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ นางสาวสุรีรัตน์ ชูศรี โรงเรียนจักรคำคณาทร อ.เมือง จ.ลำพูน และประเมินนักเรียนระดับประถมศึกษา  เด็กหญิงกัญญ์วรา  เตจะถา  โรงเรียนบ้านหนองยางไคล อ.แม่ทา จ.ลำพูน