การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ออกประเมินโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ซึ่งขอรับการประเมินระดับสถานศึกษาก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก