อบรมสัมมนาการขยายผลการสร้างความรู้ ความเข้าใจรูปแบบและวิธีการประเมินนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน แบบใหม่

นายวสันต์  อินทรกลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาการขยายผลการสร้างความรู้ ความเข้าใจรูปแบบและวิธีการประเมินนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน แบบใหม่   ในวันที่ 16 กันยายน 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่