การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายครูสหกรณ์ในโรงเรียน สู่โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี 2561

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายครูสหกรณ์ในโรงเรียน สู่โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี 2561 เพื่อสร้างเครือข่ายครูสหกรณ์ในโรงเรียน ให้โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญและจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชนและเครือข่ายตลอดจนพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2  มีผู้เข้าประชุม จำนวน 110 คน  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง บ้านแม่เทย และโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ครั้งนี้ด้วย