การประชุมโครงการดำเนินงานจัดการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ประจำปี 2561

นายวสันต์อินทร์กลั่น รองผอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 และคณะ ร่วมประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับการส่งเสริมให้เด็กได้เข้าเรียน และเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด จำนวน 4 จุด ๆละ 30 คน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนครู ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนท้องถิ่น ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน ตามกำหนดการ ดังนี้

16 กรกฎาคม 2561  ณ โรงเรียนบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

17 กรกฎาคม 2561  ณ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อำเภลี้ จังหวัดลำพูน

20 กรกฎาคม 2561  ณ โรงเรียนบ้านห้วยหละ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

23 กรกฎาคม 2561  ณ โรงเรียนวัดบ้านดง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน