การประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2561

 

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รับการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อประเมินเชิงประจักษ์ โดยมีนายสรพงษ์ กล่อมจิตต์ ประธานกรรมการ และคณะ ดำเนินการประเมินจากเอกสารและการจัดนิทรรศการของสพป.ลำพูน เขต 2  โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) และโรงเรียนบ้านแม่เทย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2