นิเทศติดตามและประเมินผลการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน

นางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันควบโรคที่ 1 เชียงใหม่ ได้ออกนิเทศติดตามและประเมินผลการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายได้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับดีเด่น ปีงบประมาณ 2561