รับทุนการศึกษาของมูลนิธิ ส.โนตานนท์ ประจำปีการศึกษา 2561

นายธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2  ให้กำลังใจครู และนักเรียนก่อนออกเดินทาง และคณะจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 นำนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 12 คน ร่วมรับทุนการศึกษาของมูลนิธิ ส.โนตานนท์ ประจำปีการศึกษา 2561 และทุนพิเศษจากคุณพ่อสันติ์ เทพมณี จำนวน 5 ทุน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ บ้านอินทพานิช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน