ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานรับนักเรียนและรายงานผลการรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในระดับชั้น ถูกต้องเป็นปัจจุบันตามเวลาที่กำหนดและเด็กทุกคนได้เข้าเรียนครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยมีดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมนำผู้เข้าร่วมการประชุมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และมอบนโยบายในการดำเนินการรับนักเรียน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมห้องบริหารงานบุคคล(เก่า) สพป.ลำพูน เขต 2