ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการPLC (Profession Learning Community)

นายนิสิต สุทธหลวง ผู้ติดตามฯสพฐ. ได้มาติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการPLC (Profession Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 พร้อมกันนี้จะได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนจำนวน 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์และโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง โดยมีนายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2