รับมอบนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ต

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา จาก รมว.ศธ.นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้ใช้อินเตอร์เน็ตในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 พร้อมกันนี้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเฉพาะกิจเพื่อปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อร่วมกันพิจารณาความจำเป็นในการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมของโรงเรียนที่ไม่สามารถหาอินเตอร์เน็ตอย่างอื่นทดแทนได้