ประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ การรายงานผลการรับนักเรียน

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ร่วมการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ การรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการใช้ระบบการรับนักเรียน เพื่อให้การดำเนินงานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2