สพป.ลำพูน เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2560

สพป.ลำพูน เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2560 จำนวน 4 ท่าน แบ่งตามประเภทวิชาชีพ ดังนี้ นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประเภทผู้บริหารการศึกษา , นายอภิชาติ  แสนเรือน ผอ.ร.ร.บ้านศรีเตี้ย ประเภทผู้บริหารการศึกษา , นางกรัณฑา อัมพุธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประเภทศึกษานิเทศก์ และนางสาวชนันท์ธิดา ประพิณ ครูร.ร.ชุมชนบ้านแม่ตืน ประเภทครู เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ