Academic Symposium 2017

สพป.ลำพูน เขต 2 ได้จัดกิจกรรม Academic Symposium 2017 ภายใต้ชื่อว่า ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือในการดำเนินงานของบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) และเกิดความสำเร็จในด้านการจัดการศึกษา โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนทุกแห่งได้นำรูปแบบนวัตกรรม เทคนิค วิธีการเรียน วิธีการสอน และวิธีการบริหารจัดการที่ได้พัฒนาจนประสบผลสำเร็จแล้วสามารถใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน มานำเสนอในรูปแบบของนวัตกรรมที่พัฒนาผลงานที่เป็นเลิศ ที่เรียกว่า Best Practice เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในระดับโรงเรียน ระดับเครือสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งผู้บริหาร ครูและนักเรียน และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้อย่างเป็นระบบในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีที่หลากหลาย และส่งผลให้เกิดผลต่อนักเรียน ครู และโรงเรียนอย่างยั่งยืน โดยมีดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดพิธีและมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ นอกจากนั้นดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่จัดนิทรรศการในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจพอเพียง , ร.ร.คุณธรรม , การจัดการศึกษาDLTV/DLIT ฯลฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560