บุคคลผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากรในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 ที่มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับของบุคคล ในวิชาชีพและสังคม เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2