ประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในก.ต.ป.น.

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 (ก.ต.ป.น.) ซึ่งได้มีผู้ทรงคุณวุฒิรับการเสนอชื่อในด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน , ด้านการวิจัยและประเมินผล ,ด้านการบริหารการศึกษา,ด้านศาสนา ศิลปและวัฒนธรรมและด้านปฐมวัย รวมทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยให้มีการพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 10 ท่านเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ต่อไป