เยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน การช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล การจัดภูมิทัศน์ให้เอื่อต่อการเรียนรู้ และการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับภาคในช่วงต้นปี 2561 พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ชื่นชมและให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู ที่อุทิศตน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ